نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse شهرداری شهریارشهرداری شهریار
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهرداری</span>درباره شهرداری
معرفی شهرداری
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران پیشین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه شهردار</span>حوزه شهردار
رئیس دفتر شهردار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات </span>مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات
معرفی ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ارتباطات و امور بین الملل </span>مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
معرفی مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی واملاک</span>مدیریت حقوقی واملاک
معرفی مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حقوقی ودعاوی</span>اداره حقوقی ودعاوی
معرفی رئیس
تماس با ما
تاریخچه شهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قائم مقام شهردار </span>قائم مقام شهردار
معرفی قائم مقام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  توسعه مدیریت و منابع</span> توسعه مدیریت و منابع
معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
سایت اطلاع رسانی واحد تربیت بدنی
مدیر امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی ومعماری </span>شهرسازی ومعماری
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فنی وعمرانی </span>فنی وعمرانی
معرفی معاونت
سایت اطلاع رسانی معاونت فنی وعمرانی
پروژه های عمرانی در دست اجرا
قراردادهای منعقد شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات شهر وامور مناطق </span>خدمات شهر وامور مناطق
معرفی معاونت
سایت اطلاع رسانی معاونت خدمات شهر وامور مناطق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرمایه گذاری واقتصادی </span>سرمایه گذاری واقتصادی
معرفی معاونت
سایت اطلاع رسانی معاونت سرمایه گذاری واقتصادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل ونقل و ترافیک</span>حمل ونقل و ترافیک
معرفی معاونت
سایت اطلاع رسانی معاونت حمل ونقل وترافیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی </span>فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
معرفی معاونت
سایت اطلاع رسانی مدیریت فرهنگی ، اجتماعی،ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق ونواحی</span>مناطق ونواحی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه یک اندیشه </span>منطقه یک اندیشه
معرفی مدیر منطقه
سایت اطلاع رسانی شهرداری منطقه یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه دو امیریه </span>منطقه دو امیریه
معرفی مدیر منطقه
سایت اطلاع رسانی شهرداری منطقه دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه سه کهنز </span>منطقه سه کهنز
معرفی مدیر منطقه
سایت اطلاع رسانی شهرداری منطقه سه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه چهار شهریار</span>منطقه چهار شهریار
معرفی مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه رزکان </span>ناحیه رزکان
معرفی مسئول
سایت اطلاع رسانی شهرداری ناحیه رزکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه وائین </span>ناحیه وائین
معرفی مسئول
سایت اطلاع رسانی شهرداری ناحیه وائین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه جعفریه </span>ناحیه جعفریه
معرفی مسئول
سایت اطلاع رسانی شهرداری ناحیه جعفریه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمانهای تابعه</span>سازمانهای تابعه
Collapse  آتش نشانی وخدمات ایمنی آتش نشانی وخدمات ایمنی
معرفی مدیرعامل
سایت اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیما ،منظر وفضای سبز شهری </span>سیما ،منظر وفضای سبز شهری
معرفی مدیرعامل
سایت اطلاع رسانی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی</span>ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
معرفی مدیرعامل
سایت اطلاع رسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
معرفی مدیرعامل
سایت اطلاع رسانی سازمان عمران و باز آفرینی شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آرامستان ها </span>مدیریت آرامستان ها
معرفی مدیرعامل
سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت آرامستان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حمل ونقل بار و مسافر </span>مدیریت حمل ونقل بار و مسافر
معرفی مدیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت پسماند</span>مدیریت پسماند
معرفی مدیر عامل
سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت پسماند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک </span>خدمات الکترونیک
سامانه پاسخ استعلامات الکترونیکی
سامانه مکاتبات اداری غیرحضوری
سامانه خدمات الکترونیک شهرسازی
سامانه مدیریت پروژه های فنی وعمرانیPowered by DorsaPortal