شماره مناقصه:
171
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل رفت و روب و جمع آوری زباله های شهری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/12/28
آخرین مهلت:
1399/12/28

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسلامی شهر به شماره1575مورخ99/12/4 نسبت به (برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل رفت روروب و جمع آوری زباله های شهری مناطق اندیشه،کهنز ونواحی رزکان ،وائین و جعفریه) از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت لازم از مراجع ذیصلاح و با سابقه اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1-هر متقاضی صرفاً حق شرکت در مناقصه یکی از مناطق را خواهد داشت.

2-سپرده نفرات اول تا دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی در رسته مرتبط با موضوع اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور باشند.

7-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/12/13 تا تاریخ 99/12/18 ساعت13 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13مورخ 99/12/28در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

9-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 13/05 مورخ 99/12/28 در محل شهریار خیابان طالقانی شهرداری شهریار

بهروز کاویانی شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 99/12/11

چاپ نوبت دوم : 99/12/18

فایل:
Powered by DorsaPortal