۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شماره مناقصه: 202
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه عمومی تجهیز فرهنگسرای کهنز
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1401/09/23
آخرین مهلت: 1401/09/02

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 2802 مورخ 1401/02/06معاونت فنی و عمرانی درخصوص تجدید مناقصه عمومی ( تجهیز فرهنگسرای کهنز ) با برآورد 12/575/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000132 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 628/750/000 ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات برقی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/02تا تاریخ 1401/09/12ساعت 13/00 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1401/09/22در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1401/09/23در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal