۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شماره مناقصه: 205
موضوع مناقصه: مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی شهر شهریار حوزه زیرنظر شهرداری شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1401/09/26
آخرین مهلت: 1401/09/06

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 3083 مورخ 1401/02/10معاونت فنی و عمرانی درخصوص مناقصه عمومی ( انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی شهر شهریار(حوزه زیرنظر شهرداری شهریار)) با اعتبار 15/000/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000137 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) مشاوران بایستی دارای صلاحیت مشاور با رتبه یک در تخصص آب و فاضلاب از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/05تا تاریخ 1401/09/14ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1401/09/24در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1401/09/26در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal